Reizen is het opdoen van veelsoortige indrukken van stad en landschap.

Het zijn voor mij als kunstenaar telkens weer nieuwe bronnen van waarneming van licht, ruimte, kleur en sfeer.

Ze zijn de aanleiding voor een schilderij: een inscriptie op een muur, een rotswand, een samenspel van vormen op het strand, een glooiend landschap onder een wijde hemel, de verre horizon van de zee waar water en lucht onzichtbaar in elkaar overgaan. Ook de ruigheid van grillige rotsformaties, de leegte van de woestijn, verdroogd en gekerfd land zijn een rijke inspiratiebron.

Het schilderij is een afgeleide vorm van een intensieve beleving.
Als kunstenaar neem je onbewust van alles op in je geest en visueel geheugen. Zo komt er een verbinding tussen de materie en de geest van het schilderij: een nieuwe realiteit, niet beperkt tot wat zich als natuurvorm aan het menselijk oog voordoet .

PAINTINGS AND GOUACHES
Traveling is collecting diverse impressions of the city and landscape.
For me as an artist they are always new sources of perception of light, space, color and atmosphere
For example, the reason for a painting can be an inscription on a wall, a rock wall, a sloping landscape under a wide sky, a distant horizon of the sea where water and sky merge invisibly. The ruggedness of jagged rock formations, the emptiness of the desert, dried and carved land are also a rich source of inspiration.
The painting is a derivative form of an intensive experience. As an artist you unconsciously absorb everything in your mind and visual memory. This creates a connection between the matter and the spirit of the painting: a new reality, not limited to what appears to the human eye as a form of nature.

English translation

 

In Marokko boeit de rode aardkleur van landschap en architectuur , de intensiteit van de kleurrijke velden met hun gewassen in lente en zomer in Midden en Lage Atlas .
MOROCCO

In Morocco, the red earth color of landscape and architecture fascinates, the intensity of the colorful fields with their crops in spring and summer in the Middle and High Atlas

English translation

 

De Cycladen verbazen door het heldere licht , het contrast tussen vele schakeringen blauw en wit.

Santorini neemt een bijzondere plaats in door dieproden , oranjes , bruinen en zwarten in de dreigende vulkanische gesteentes.

CYCLADES

The Cyclades amaze with the bright light, the contrast between many shades of blue and white. Santorini occupies a special place because of the deep red, various shades of orange, brown and black in the menacing volcanic rocks

English translation

 

Het bevroren oppervlak van een plas of vijver roept een wereld op van licht , ruimte , spiegeling en weidsheid.

Zoals het grote in het kleine is , is het kleine in het grote. De natuur als mikro en makrokosmisch gegeven.

ANTARTICA
The frozen surface of a puddle or pond evokes a world of light and space, reflection and vastness. As the great is in the small, so is the small in the great. Nature as micro and macrocosmic data.

English translation

 

Een fascinerend schouwspel van vormen , lijnen en kleuren ontvouwt zich .

Geordende samenklontering van stedelijke strukturen vormt een contrast met een welig organische vormenwereld van meanderende rivieren , grillige bergketens , glooiende velden en woestijnen

BIRDS EYE
A fascinating spectacle of shapes, lines and colors unfolds. Ordered agglomeration of urban structures contrasts with a lush organic world of shapes of meandering rivers, jagged mountain ranges, rolling fields and deserts. A text can ALSO give rise to a painterly imagination. Reading poems and haiku strongly stimulates the imagination

English translation

 

Ook een tekst kan de aanleiding zijn tot een schilderkunstige verbeelding.
Het lezen van gedichten en haiku’s prikkelt de verbeelding sterk.

 

Gedichten en haikus zijn een rijke bron van inspiratie.

Het lezen ervan nodigt uit tot een visuele vertaling en verbeelding
in vorm , kleur en compositie.

HAIKUS IN PICTURE
Poems and haikus are a rich source of inspiration. Reading them invites a visual translation and imagination in form, color and composition.

English translation

 

Vroeg of laat in ons leven krijgen we allemaal te maken met verlies van iemand die ons zeer nabij is. Dit zet aan tot reflectie.

Zolang iemand in je gedachten of hart is verdwijnt hij of zij nooit helemaal. Elk mens laat iets achter dat van betekenis kan zijn voor anderen : een gedachte , een woord , een beeld of muziekstuk, een gebaar en nog zoveel meer waardoor hij of zij in ons blijft voortleven.

De verbinding blijft.

mourir c est partir un peu
Sooner or later in our lives we all have to deal with the loss of someone very close to us. This encourages reflection.
As long as someone is in your mind or heart, he or she never completely disappears. Every person leaves behind something that can be of meaning to others: a thought, a word, an image or piece of music, a gesture and so much more through which he or she continues to live on in us.
The connection remains.

English translation